New work: Kouros 2015

Kouros 2015

Kouros 2015

Belgium marble
46 x 19 x 16,5 cm

Private collection